Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


Barra lateral

Traducciones de esta página:

Página principal

Análisis y comparativas

Eventos Guías Herramientas Información de interés Proyectos > Usuarios Varios Wiki Privado

No hay páginas en esta sección.

old admin

No hay páginas en esta sección.

proyectos:pcb_bats

Creación de la PCB BATS con KiCAD

Chiroptera Los quirópteros (Chiroptera), conocidos comúnmente como murciélagos (en inglés BATS),​ son un orden de mamíferos placentarios cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas. Con aproximadamente 1100 especies, representan aproximadamente un 20% de todas las especies de mamíferos,​ lo que los convierte en el segundo orden más numeroso de esta clase (tras los roedores). Están presentes en todos los continentes, excepto en la Antártida. Fuente: Wikipedia

BATS -Bricolabs Arduino Training Shield- es una idea original de Sergio Alvariño y Tucho Méndez de una placa escudo (shield) para Arduino UNO con muchos de los componentes que se utilizan en los cursos para el aprendizaje inicial de esta plataforma. Las ideas son varias:

 • En cuanto al hardware: aprender técnicas de soldadura básica.
 • En cuanto al software: aprender ideas básicas de programación.

Esta entrada de la wiki describe la creación de la PCB de BATS con ayuda de KiCAD.

Qué imos facer? Qué se describe en este documento?

Imos deseñar un shield para Arduino usando KiCad

Daremos unha visión xeral da funcionalidade da suite KiCad pero non vamos a redactar un tutorial detallado nin de deseño de circuitos nin do mesmo KiCad. Daremos as pistas xustiñas para empezar a traballar con KiCad, se queredes un tutorial detallado, en youtube tedes un super recomendable, elaborado por TutoElectro

Tamén comentaremos a nivel xeral os pasos para desenvolver este proxecto.

Qué é KiCad?

KiCad é unha suite de deseño electrónico automatizado 1). KiCad permite o deseño tanto de esquemas de circuitos como das placas de circuito impreso a nivel profesional. A suite está dispoñible para Windows, Linux e Apple OS X. É un programa gratuito e libre distribuido baixo licencia GNU GPL v2.

Mellor ainda, a suite KiCad é a elexida polo CERN para o desenvolvemento e deseño de electrónica. É de esperar que con este respaldo a suite mellore ainda mais.

Requisitos do shield

Queremos facer un shield que poida servir para iniciarse no mundo da programación con Arduino, especialmente centrado no ensino (tecnoloxía 3º - 4º ESO). Neste eido, traballar sobre breadboard pode ser complexo, moitas veces o material é compartido e isto implica que, cada clase, hai que montar e desmontar o circuito que logo se programará. Isto leva o seu tempo e ocasiona erros de montaxe que son difíciles de detectar, polo que o uso dun shield parece que pode ser unha solución.

Mália isto, empregando un shield xa ensamblada se perde a oportunidade de profundizar os coñecementos de electrónica e circuitos que se adquiren ao facer un mesmo a montaxe, así que un shield na que o alumno/a teña que colocar e soldar el mesmo os compoñentes, segundo avanza na súa aprendizaxe, parécenos a solución de compromiso idónea.

Queremos que o shield sexa escalable, que sirva para traballar cuns poucos compoñentes se non se quere profundizar demasiado, pero que permita tamén chegar a nivéis máis avanzados e con máis compoñentes sen cambiar de shield.

Estes son os compoñentes que se pensan incluír:

 • 3-4 x Botóns
 • 1 x RGB
 • 1 x LDR
 • 1 x Pines servo
 • 1 x sensor temp (dudoso)
 • 2 x potenciómetros
 • 1 x LED vermello
 • 1 x LED amarelo
 • 1 x LED verde
 • 1 x Zoador
 • 1 x Botón de reset

Instalación de KiCad (en Ubuntu)

Para instalar o KiCad en Ubuntu basta con facer o típico ciclo de instalación:

sudo apt-get install kicad

Se queremos estar á última temos o ppa de Monsieur Reynaud dispoñible:

sudo apt-add-repository ppa:js-reynaud/ppa-KiCad
sudo apt-get update
sudo apt-get install kicad

Nos escollimos esta opción.

Se non usades un linux baseado en Debian, teredes que consultar na rede como facer a instalación para o voso sistema operativo. De todolos xeitos a instalación é moi doada, donde podemos atopar algún problemiña é na instalación das bibliotecas de compoñentes que vos contaremos cos mais detalle mais adiante.

Configuración de directorios para este proxecto

Además de desenvolver o proxecto con KiCad queremos ter o proxecto dispoñible en github.

Agora que temos KiCad instalado imos preparar un directorio de traballo ao que chamamos bats.

O directorio bats será o “repositorio” ou depósito do noso proxecto para git. Contén os seguintes subdirectorios:

 • doc Contén a documentación do proxecto (o que estás a leer agora mesmo) redactada en Pandoc
 • kicad Contén o proxecto KiCad

Unha vez que temos preparado o directorio do proxecto activamos git para iniciar o control de versións.


Describir a configuración de git??


Biblioteca de compoñentes incluindo un shield para Arduino

As bibliotecas de KiCad están organizadas en duas partes:

 • Un ficheiro que contén os símbolos dos compoñentes para usarse no editor de esquemas electrónicos Eescheme
 • As pegadas dos compoñentes electrónicos, é dicir, a forma que ten que ter a pista da placa de circuito impreso (PCB) para poder soldar o compoñente.

O KiCad trae por defecto varios templates que permiten o desenrolo de proxectos baseados en diferentes modelos de Arduino.

Nos optamos por outro camiño, instalamos unha nova biblioteca de compoñentes e fixemos o proxecto usando esta biblioteca.

Unha biblioteca moi completa é a de Freetronics que podemos atopar tamén en github en:

https://github.com/freetronics/freetronics_KiCad_library.git

As bibliotecas de KiCad poden estar almacenadas en diferentes directorios do noso ordenador. Poderíamos engadir as bibliotecas que usemos en algún subdirectorio de /usr/share/kicad ou de /usr/local/share. Esta podería ser unha boa estratexia nun servidor compartido por varios usuarios. Tamén poderíamos descarregar todas as bibliotecas a un directorio común do noso home. Pero como estamos facendo un control de versións do noso proxecto con git a propia páxina da biblioteca suxírenos o xeito mais adoitado de facer a instalación: coma un submódulo git do noso proxecto.

A vantaxe de engadir a biblioteca de compoñentes de Freetronics coma un submódulo Git é que o noso proxecto queda “aillado” do proxecto engadido como submódulo. Podemos avanzar no noso proxecto e salvar os cambios feitos con Git, sen afectar aos submódulos, e viceversa.

Por exemplo, unha vez que teñamos o noso directorio de traballo configurado con git, e a libreria de Freetronics engadida como submodulo, poderíamos empezar o desenrolo da nosa placa BATS e ir gardando os nosos avances. Estas operacións non afectarán a librería Freetronics, que de feito ainda que esta descarregada no noso directorio de traballo, non está gardada no git do noso proxecto, soamente está enlazada.

Se no futuro nos interesa actualizarnos a unha versión mais avanzada da librería Freetronics, podemos facer un commit do noso proxecto nunha situación controlada, e despois actualizar o submodulo correspondiente a librería.

Engadir a biblioteca como un submódulo de git

Dende o directorio principal de noso proxecto descarregamos a biblioteca de Freetronics coma un submodulo do noso proxecto:

cd kicad 
git submodule add https://github.com/freetronics/freetronics_kicad_library.git kicad/ftlibrary

Despois de engadir a biblioteca como un submódulo se consultamos o estado git do noso proxecto aparecerán dous novos ficheiros:

$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

  new file:  .gitmodules
  new file:  kicad/ftlibrary

Git engadíu automáticamente os dous novos ficheiros, o directorio que contén a nosa biblioteca eo ficheiro .gitmodule que levará o control de todolos submódulos que usemos.

En realidade os ficheiros que compoñen a biblioteca non pertencen ao noso depósito de software, git só leva conta da versión da biblioteca de Freetronics que estamos a usar.

Se queres saber mais de esta potente funcionalidade de git podes leer: http://www.git-scm.com/book/en/v2/Git-Tools-Submodules

Configurar Eescheme para usar a nova biblioteca

No menú Preferences → Component Library sinalamos na fiestra inferior o directorio do noso proxecto. Na fiestra superior engadimos o ficheiro da biblioteca.

No github da biblioteca nos aconsellan poñer a biblioteca de primeira na nosa lista por que definen todo tipo de compoñentes. Nos de momento seguimos o consello de Freetronics, e a puxemos de primeira.

Configurar acceso aos datos de pegadas (footprints) en pcbnew

Configuramos un ficheiro para o noso proxecto declarando os footprint extra que imos a utilizar.

(fp_lib_table
 (lib
  (name FT)
  (type KiCad)
  (uri ${KIPRJMOD}/ftlibrary/freetronics_footprints.pretty)
  (options "")
  (descr "Freetronics Kicad Library")
  )
)

Engadimos o novo ficheiro ao noso repositorio

git add fp-lib-table

Abrimos Pcbnew e no menú Preferences→Footprint Libraries Manager comprobamos que na pestaña Project Specific Libraries figura o noso ficheiro.

Tutorial

Checklist: Pasos a seguir para rematar o proxecto

 • Abrir o proxecto (e mellor tér un directorio dedicado ao proxecto creado en adianto)
 • Crear o esquema do circuito (usando Eescheme)
 • Chequeo de erros (opción Perform Electrical Rules Check)
 • Asignar as pegadas (footprints) aos compoñentes (opción run CvPcb dende o Eescheme). As pegadas quedan asignadas a cada compoñente no esquema.
 • Xerar o ficheiro NET (opción Generate netlist)
 • Abrir o PcbNew e cargar o ficheiro NET xenerado dende o Eescheme
 • Distribuir os compoñentes do noso proxecto intentado simplificar a topoloxía das pistas o que poidamos.

A pantalla xeral


Pantalla xeral de KiCad opcións, citar a lista de hotkeys


Abrindo un proxecto

Checklist

 • Usar un directorio adicado ao proxecto
 • Engadir a información do proxecto ao esquema.

Abrimos un novo proxecto: File::New Project (Ctrl+N) bats

Crear e Editar o esquema do circuito

O primeiro que imos facer é o esquema do circuito. Para isto temos que usar a ferramenta Eeschema que podemos atopar en tres lugares diferentes 2) na barra de iconos de ferramentas, no menú de KiCad no título da fiestra, ou có atallo Ctrl+E.

Abrimos eescheme e creamos un novo ficheiro de esquema.

ERC: comprobación dos erros no circuito

Tips

 • Falar dos flags
  • Power flags
  • Not used flag
 • Falar dos ficheiros de pegadas
 • Falar da asignación automática de pegadas

As bibliotecas en KiCAD

Esta é sen dúbida a parte de KiCAD mais criticada. Hai varias razóns para isto:

 • As bibliotecas de KiCAD manteñen separados os símbolos dos compoñentes para usar no esquema do circuito das pegadas (footprints) dos mesmos que son os que se usan no deseño da placa.
 • Os símbolos dos compoñentes están almacenados en ficheiros con extensión .lib de ahí que con frecuencia se lles chame library (traducido librerias) na xerga de KiCAD
 • Por contra as pegadas dos compoñentes almacénanse en ficheiros con extensión .mod ou as mais modernas .kicad_mod de ahí que a miudo se lles chame modules (traducido módulos) na xerga de KiCAD
 • Os menús e diálogos para engadir ficheiros .lib e os ficheiros .mod son completamente diferentes
 • KiCAD soporta multiples localizacións para as bibliotecas, mesmo localizacións en github.

Dende o noso punto de vista o mais sinxelo e ter un só directorio donde almacenemos as bibliotecas de terceiros que queremos usar con KiCAD. Nos usamos ~/resources/kicad de feito temos:

 • ~/resources/kicad/my_kicad_lib Para os compoñentes de diseño propio
 • ~/resources/kicad/my_kicad.pretty para os footprints de diseño propio
 • ~/resources/kicad/kicad_3rd para librerias de terceiros

Un exemplo: Engadir novas bibliotecas Arduino

Imos ver como engadir unha nova biblioteca de compoñentes de xeito global (quedará dispoñible para todos os proxectos) ou só para un proxecto concreto.

As bibliotecas que imos usar pódense atopar en esta páxina.

Na páxina hai dous ficheiros dispoñibles para descarga. O que contén as plantillas (templates) non o queremos, xa está incluido no github de KiCAD.

Descarregamos o outro e descomprimimos no directorio donde imos ter as bibliotecas de KiCAD, no noso caso: ~/resources/kicad/kicad_3rd

BOM final

3 x R10K (R9, R11, R13) 8 x R470 (R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, R12) 1 x R1K (R1) 4 x Pulsadores (SW1, SW2, SW4, SW6) 2 x LED Red (LED1, LED2) 1 x LED Yellow (LED3) 2 x LED Green (LED4, LED5) 32 x Pines Largos para el Arduino (1 x Grupo de 6, 2 x Grupo de 8, 1 x Grupo de 10) 3 x Pines normales para la conexión servo 1 x LED RGB cátodo común 1 x Zumbador u1 2 x Potenciómetros ALPS (VR1, VR2)

Enlaces útiles

Dende o seguinte enlace podese descarregar unha biblioteca de compoñentes moi currada, ainda que algo anticuada:

git:smisioto.eu/KiCad_libs.git ====== META ====== Este repositorio usa submódulos de git para a xestión das bibliotecas de compoñentes. Para clonar o repositorio tes que clonar o repositorio e despois actualizar os submódulos executando: <code> $ git clone https://github.com/brico-labs/BATS $ git submodule update –init </code> Este documento está escrito en Markdown-Pandoc. Pandoc e un sistema moi sinxelo de documentación que permite xerar multiples formatos de saída. As fontes do documento están no directorio doc/src. Os formatos de saída son este fichero README.md en formato Markdown-github e os documentos que podes atopar no directorio doc/out incluindo un pdf. Os documentos xéranse automáticamente a partir do ficheiro fonte sen mais que executar: <code> $ cd doc $ make </code> Outras opcións que soporta o makefile serían reset para rexerar todos os documentos de saída por defecto, odt para xerar un bats_gl.odt. <code> $ make reset $ make odt </code>

1)
EDA suite en inglés
2)
Isto de ter varios xeitos de facer unha cousa é habitual en KiCad como iremos vendo
proyectos/pcb_bats.txt · Última modificación: 2021/04/16 20:41 por 127.0.0.1